Alminnelige oppdragsvilkår

1. Innledning

Larvikadvokatene vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med advokatforskriften og Advokatforeningens veiledninger. Larvik-advokatenes interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

Disse alminnelige oppdragsvilkårene gis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

2. Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at advokatene ved kontoret ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokaten, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette Økokrim om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

3. Ansvarlig for oppdraget

Larvikadvokatene er betegnelsen på et kontorfellesskap. Hver av advokatene som er knyttet til kontorfellesskapet driver egen advokatvirksomhet gjennom eget personlig foretak. Ansvarlig for utførelsen av oppdraget vil således alltid være den advokat som har påtatt seg oppdraget.  Ved gjennomføringen av oppdraget vil advokaten som har påtatt seg det, bruke tjenester som leveres av kontorfellesskapet, herunder sekretærtjenester.

4. Gjennomføring av oppdraget

Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på best mulig måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av advokaten, advokatfullmektig eller kontormedarbeidere.

5. Priser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, praktiserer advokatene timepriser fra kr 1.800 til kr 2.500 med tillegg av merverdiavgift, med mindre annet er avtalt eller oppdraget utføres etter offentlige salærsatser. Aktivitet i oppdraget vil registreres og tidsberegnes, minste beregnede tidsenhet er 15 minutter og i utgangspunktet vil alle henvendelser bli notert, herunder e-post, SMS, telefoner, brev m.m. For oppdrag av lang varighet, vil våre timepriser kunne bli endret som følge av generell justering av våre timepriser. Slike endringer iverksettes uten ytterligere varsel.

6. Fakturering og betaling

Våre oppdrag blir fakturert etter en helhetsvurdering der medgått tid til oppdraget er viktigste faktor. Øvrige momenter av betydning vil være arbeidets omfang og vanskelighetsgrad, samt sakens betydning og utfall. Dersom det er gitt et estimat over advokatutgifter og utlegg i sakens anledning, presiseres at dette kun er ment å være av veiledende art. Utført arbeid samt eventuelle direkte utlegg vil faktureres periodevis, avhengig av påløpt arbeidsomfang og oppdragets art og varighet. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lovens bestemmelser.

Fakturaen vil inneholde en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår medgått tid og hvilket arbeid som er utført i perioden. Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag. Tid som gjelder flere oppdrag kan være ført kun på et oppdrag.

7. Utlegg

Økonomiske utlegg på vegne av klienten skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er ubetydelig, er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.

8. Fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser som for tiden er henholdsvis kr 350.000 og kr 150.000. Dersom man er gift eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet på kr 540.000. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, må dette tas opp for avklaring og særskilt avtale med den advokat som yter bistanden.

9. Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må klienten selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Arbeidet vil bli avregnet mot klienten etter de avtalte salærberegningsprinsipper. Klienten kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandel.

For de fleste rettshjelpsforsikringer er det fastsatt egenandel som klienten må dekke (normalt kr. 4.000 og i tillegg 20 % av overskytende beløp), samt at det er en øvre grense for utgiftsdekningen fra forsikringsselskapet (normalt kr. 80.000-100.000 og begrenset til verdi av tvistegjenstanden). Dessuten er rettshjelpsdekningen begrenset til juridisk bistand gitt etter tidspunkt for oppstått tvist mellom partene. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er fullt ut ansvarlig for vårt salærkrav.

10. Klientens eget forhold

Dersom saken er avklart og forberedt fra klientens side på forhånd, vil dette kunne bidra til å effektivisere vår bistand. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Med mindre annet er avtalt, skal alle henvendelser til og fra motparten gå gjennom vårt kontor, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all vesentlig korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken.

11. Ansvar for sakens utfall – Ilagte/tilkjente saksomkostninger/rettsgebyr

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor vårt kontor for det overskytende. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatens salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

12. Taushetsplikt / Personopplysningsloven

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i Larvikadvokatene har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokaten og kontorfellesskapet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er saksansvarlig advokat og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan denne advokaten kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i kontorfellesskapets personvernerklæring.

Vi gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, m.v.) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokaten.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokaten er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokaten kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

13. Klage

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat, som umiddelbart vil vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.

14. Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

Advokaten er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider. Advokaten er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

Advokaten er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokaten har henvist til eller for underleverandører som advokaten etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

Advokaten er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokaten på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

Advokaten er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Det gjøres oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr. innskyter (advokat) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokaten treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

15. Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsvilkår er sist revidert:

01.09.2023.